Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 april 2018

Kirke- og kultur­medarbejder

Thisted Sogns Menighedsråd

Kirke- og kulturmedarbejder ved Thisted Kirke

Thisted Sogns Menighedsråd
Thisted Kirke søger Kirke- og kulturmedarbejder fra 1. august 2018 eller efter aftale.

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Børne- og familiearbejde, herunder varetagelse af undervisning af minikonfirmander,
  planlægning af børnegudstjenester i samarbejde med præsterne, deltagelse i
  konfirmandundervisning samt at være bindeled til skole og børneinstitutioner
 • Kirkelige aktiviteter og tiltag – herunder børne- og familiegudstjenester,
  ungdomsgudstjenester, børnetime, babysalmesang og de små synger m.m.
 • Særgudstjenester som Diakoniens Dag, Missionssøndag, Natkirke o. lign.
 • Undervisning af børn, unge og voksne med særlige behov
 • Koordinering og fastholdelse af frivillige medarbejdere
 • Tovholder for aktiviteter i forbindelse med Børnekulturnat
 • PR for de arrangementer, som indgår i stillingsbeskrivelsen

Ansøgeren skal gerne have følgende kompetencer:

 • Erfaring med formidling af kristendomskundskab
 • Kirkelig forståelse og engagement
 • Være kreativ i samvær med børn og unge
 • Gode samarbejdsevner
 • Kunne udtrykke sig både i skrift og i tale
 • Være fortrolig med brugen af IT-værktøjer
 • Kunne arbejde såvel selvstændigt som i team

Vi tilbyder:

 • En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at udvikle sig såvel personligt som fagligt
 • En arbejdsplads præget af mange aktiviteter og samarbejde på tværs af jobprofiler.
 • En stilling på 37 timer pr. uge

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisatio-nen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunk-tionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirke-musiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Ækvivalering af kompetenceniveau

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper jf. ‘Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner.’
Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceni-veau.
For at opfylde kompetencekravet skal ansøger have basisviden inden for kristendomskundskab og kirke-faglighed svarende til, at man har modtaget undervisning i kristendomskundskab svarende til lærerud-dannelsens linjefag i kristendomskundskab.

Aflønning

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau,
aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.258 kr. – 367.367 kr.(nutidskroner).
Fikspunktet er 291.121kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.121 kr. – 415.887 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 304.984 kr.(nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet i henholdsvis løngruppe 1 og løngruppe 2 ved ansættelse på 37 timer.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler,
menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Kontakt og yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen og en mere detaljeret stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:
Formand Jens Kristian Eriksen, tlf. 20 46 87 96
Kontaktperson Gurli Jensen, tlf. 41 57 69 08
Sognemedhjælper Ester Jørgensen, tlf. 40 33 43 66
Kbf. sognepræst Line Kjær Nielsen, tlf. 23 83 30 28

Det kan oplyses, at

 • der vil blive indhentet referencer
 • der vil blive indhentet børneattest
 • ansættelse vil ske med 3 måneders prøvetid

ansøgning

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Thisted menighedsråd på e-mail: 8721fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 9. april 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger kan findes på http://www.thisted-kirke.dk

Kørekort:

B Villig til at bruge egen bil i jobbet

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Brug YouTube til at få jobs

kursus
25 marKøbenhavn
10 aprAarhus

Global succes via sociale medier

Læs mere
Henter jobs...