Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 maj 2018

Organist

20 t/uge

Marie Magdalene, Koed og Pindstrup Kirker, Syddjurs Provsti, Århus Stift

Organist ved Marie Magdalene, Koed og Pindstrup Kirker, Syddjurs Provsti, Århus Stift
 

En stilling som organist ved Marie Magdalene og Koed pastorat er ledig og ønskes besat pr. 1. september 2018. Vi søger en ”Kirkemusiker med orgel og korledelse” (tidligere PO-organist).

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom.

Vi søger en engageret, loyal og pligtopfyldende organist, som er imødekommende, faglig dygtig, samarbejdsvillig og som har lyst til at tage del i og bidrage til vores fællesskab i og omkring vores kirker. Udover gudstjenester har vi en række aktiviteter f.eks. konfirmandaktiviteter, plejehjemsgudstjenester og kirke i børnehøjde. Korarbejde vil fortrinsvis ske i samarbejde med vor kirke- og kulturmedarbejder. Det forventes, at organisten er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Organistens nærmeste samarbejdspartnere vil være vore to præster og to kirkesangere, hvoraf den ene også er deltidsansat kirke- og kulturmedarbejder. Det øvrige kirkepersonale består af en graver, to gravermedhjælpere samt en deltidsansat præstesekretær.

Som et aktivt medlem af menighedsrådets aktivitetsudvalg vil organisten skulle deltage i planlægning af og afvikling af arrangementer som sangaftener og koncertaftener.

Organistens tjenester kan være placeret både på hverdage og i weekender.

Udover de to middelalderkirker i Marie Magdalene og Koed, blev der i Pindstrup i 1968 bygget en ny kirke hørende under Marie Magdalene sogn. Pastoratets to sogne – Marie Magdalene og Koed – har fælles menighedsråd.

Pastoratets kirker har følgende orgler:

Marie Magdalene Kirke – Bruno Christensen orgel fra 1983 med 12 stemmer, 2 manualer og pedal.

Koed Kirke – Frobenius orgel fra 1967 med 7 stemmer, 1 manual og pedal.

Pindstrup Kirke – Carsten Lund orgel fra 1968 med 10 stemmer, 2 manualer og pedal.

Desuden findes der i hver af kirkerne i Marie Magdalene og Pindstrup et elektronisk piano.

Stillingen er på 20 timer gennemsnitligt pr. uge med skiftende arbejdstider, der også kan omfatte aftener, weekender og helligdage. Organisten har som udgangspunkt fri hver mandag. Der vil være to friweekender pr. kvartal udover weekendfri i forbindelse med afholdelse af ferie

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Hans-Jørgen Jensen, hjj@saabydal.dk, tlf. 22 21 49 66 eller kontaktperson Helga Simonsen, helgasimonsen3@gmail.com, 61 71 16 10.

Ansættelsen sker ved Marie Magdalene-Koed Menighedsråd.

Vi skal have din ansøgning senest den 18. maj 2018.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til Hans-Jørgen Jensen, Såbydalvej 4, 8550 Ryomgård eller pr. mail til 8219fortrolig@sogn.dk.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at kunne finde sted i ugerne 23 og 24.

Vi gør opmærksom på, at der er 3 måneders prøvetid, og at der indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelsen.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...