JOBSCENEN - aktivitetskonsulent
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 juni 2019

aktivitets­konsulent

Barselsvikar, 30 timer pr/uge

Frederiksholm Kirke, Sydhavn Sogn

En 30 timer stilling som barselsvikar for aktivitetskonsulent i Frederiksholm Kirke i Sydhavn er ledig til besættelse fra den 5. august 2019. Stillingen er tidsbegrænset frem til 1. juni 2020 og med mulighed for forlængelse afhængig af barslens længde.

Frederiksholm Kirke, Sydhavn Sogn er en kirke i spændende udvikling. Både ift. aktiviteter og tilbud, men også pga. proces omkring bygningen af en ny og moderne kirke i sognet. Vi ønsker at være en levende og udadvendt kirke. Din nærmeste kollega bliver kirkens anden aktivitetskonsulent, hvor I i fællesskab fordeler arbejdsopgaverne.

Du kan læse mere om Frederiksholm Kirke på http://www.sydhavnsogn.dk eller på Facebook.

Stillingen indeholder:

§ Opbygning og koordinering af frivilligt miljø
§ Udvikling af aktiviteter på kirkens klatrevæg
§ Strategisk videreudvikling af kirkens aktiviteter – især med fokus på det nye Sydhavn (Sluseholmen/Teglholmen)
§ Tæt samarbejde med kirkens anden aktivitetskonsulent, PR-medarbejder, og præster omkring kommunikation af aktiviteter og tiltag
§ Div. praktiske opgaver
§ Koordinering og strukturering af kirkens mange aktiviteter for børn, unge og voksne
§ Tæt samarbejde med menighedsråd, aktivitetskonsulent og præster omkring aktivitetstilbud og aktivitetsudvikling
§ Samarbejde med relevante lokale samarbejdspartnere

Vi lægger vægt på, at du:

§ har erfaringer med netværk og frivillighed og forstår at rekruttere, motivere og fastholde
§ er en stærk koordinator
§ er fortrolig med børne- og ungdomskulturen og dens trends og tendenser
§ har lyst til at skabe egne projekter og understøtte præsternes
§ har blik for Sydhavns demografi og muligheder- er kreativ, nytænkende og tør udfordre
§ kan arbejde selvstændigt og er selvledende
§ ikke er bange for også at være praktisk gris og blæksprutte på én gang
§ er frisk på at være ansigt udadtil vedr. mange af kirkens aktiviteter samt klatrevæggen

Vi forventer ikke, at du nødvendigvis er kirkevant og ved en masse om Folkekirken. Vi vil derimod rigtig gerne udfordres, og forventer, at du er nysgerrig og har lyst til at prøve kræfter med og være medskaber af et moderne kirkeliv inden for folkekirkens rammer.

Ansættelsesvilkår:

Frederiksholm Kirke er en del af Sydhavn Sogn. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10-fællesoverens-komsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder/sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 267.832,00 kr. – 354.878,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 281.224,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.245. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 281.224,00 kr. – 401.748,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 294.615,00 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.245 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 867,93 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der må påregnes skiftende arbejdstider, både eftermiddags- og aftentimer samt søn- og helligdage. Der er 3 måneders prøvetid, og der indhentes børneattest. Længden af barselsvikariatet afhænger af længden af barslen og meddeles hurtigst muligt efter gældende barsels-varsler.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningen sendes pr. mail til: 9165fortrolig@sogn.dk eller til att. Formand Lone Rasmussen, Sydhavn Sogn, Louis Pios gade 10B (bag kirken) 2450 København SV. Ansøgning og CV skal være modtaget senest d. 17. juni 2019 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 26

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos aktivitetskonsulent Sofie Bohm tlf. 61665622 eller aktivitetskonsulent Stine Ovgaard tlf. 29453964

Arbejdsgiver

Sydhavn Sogn, Louis Pios Gade 10B, 2450 København SV

Offentliggjort den: 2019-11-04 Ansøgningsfrist: 2019-17-06 Ansættelsesdato: 2019-05-08

Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...