Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 7 marts 2019

Enhetschef

Tidsbegrænset

Akademin Valand, Göteborg

Enhetschef för enheten fri konst och konsthantverk

1 januari 2020 går Akademin Valand och HDK – Högskolan för design och konsthantverk samman och bildar en helt ny institution för design och konst. Nu söker vi en visionär enhetschef som ska leda den nya enheten för fri konst och konsthantverk och utveckla samarbetet mellan de två ämnena.

Konstnärliga fakulteten genomför under de närmaste åren ett förändringsprojekt med syfte att skapa en attraktiv utbildnings-, forsknings- och arbetsmiljö för framtida studenter, medarbetare och samarbetspartners. När Akademin Valand och HDK går samman 2020 och bildar en ny institution för design och konst, bildas också den nya enheten för fri konst och konsthantverk av nuvarande enheten för fri konst, som finns på Akademin Valand, och enheten för konsthantverk, som idag finns på HDK.

Akademin Valand och HDK söker nu en enhetschef som ska leda enheten för fri konst och – från och med januari 2020 – den nya enheten för fri konst och konsthantverk. Som enhetschef kommer du att vara en nyckelperson i arbetet att utveckla och leda enheten inför, under och efter sammanslagningen.

Läs mer om förändringsarbetet Konst 2025Konstnärliga fakultetens webbplats

Arbetsuppgifter

Anställningens tonvikt ligger på att utveckla och leda enheten genom sammanslagningen och Konst 2025. I ledningsuppdraget ingår att driva förändrings- och utvecklingsarbete, delta i ledningsgruppen, leda och stödja lärarkollegiet och samordna arbetet inom enheten med övriga universitetet och externa samarbetspartners.

Från 2020 har enhetschefen delegerat personal- och budgetansvar för sammantaget ca 30 medarbetare (lärare, forskare, doktorander och amanuenser) vid den nya enheten fri konst och konsthantverk. Ledningsuppdraget planeras uppgå till 80% av heltid, och kompetensutvecklingstiden 20% av heltid.

Under 2019 har ledningsuppdraget en omfattning om 55% av heltid. Övrig tid fördelas på 20% kompetensutvecklingstid och andra arbetsuppgifter. Personalgruppen består av ca 15 medarbetare.

Behörighet

Anställningen ställer krav på erfarenhet och visad förmåga att leda personal och verksamhet och framgångsrikt driva förändringsprocesser, erfarenhet av att driva och utveckla konstnärligt eller curatoriskt arbete samt av undervisning och utveckling av program, kursinnehåll och examinationsformer.

Bedömningsgrund

Särskild vikt kommer att läggas vid ledningserfarenhet och dokumenterad förmåga att leda personal och verksamhet samt förmåga att framgångsrikt driva förändringsprocesser.

Vikt kommer att tillmätas pedagogisk skicklighet och konstnärlig skicklighet, där följande kriterier särskilt beaktas:

  • dokumenterad erfarenhet av att driva och utveckla konstnärligt och/eller curatoriskt arbete
  • förmåga att leda och underlätta samarbete och konstnärliga och konstnärsledda grupprocesser
  • dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå och erfarenhet av utveckling av program, kursinnehåll och examinationsformer
  • erfarenhet av utveckling av utbildning i interdisciplinära kontexter

Vidare beaktas personlig lämplighet och administrativ förmåga vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Universitetsmiljön är huvudsakligen svenskspråkig, men enheten fri konst är delvis internationell, vilket innebär att du behöver kunna leda och kommunicera på både svenska/skandinaviska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Om du inte behärskar svenska kommer språkkurser att erbjudas.

Om du saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas du genomgå sådan alternativt validera motsvarande kompetens.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad i fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Tjänstebenämningen är universitetsadjunkt i konstnärlig gestaltning. Vid Göteborgs universitet finns möjlighet att söka befordran.

Anställningen är placerad vid Akademin Valand under 2019 och därefter på den nya institutionen från 2020.

Tillsättningsförfarande

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen “Ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen
och att den är universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Eventuella publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas digitalt skickas i tre exemplar med referensnummer till:
Göteborgs universitet
ATT: Therese Vestlund
Akademin Valand
Box 132
40530 Göteborg

Granskare och intervjuare kan vara internationella vilket innebär att ansökningar vid behov översätts. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, tester och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen

Troels Degn Johansson
031-7862231
troels.degn.johansson@gu.se

Therese Vestlund, personalhandläggare
031-7865109
therese.vestlund@akademinvaland.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Sista ansökningsdag 2019-03-07

”ANSÖK VIA GÖTEBORGS UNIVERSITETS HEMSIDA (GU.SE)” 

Diarienummer:
PAR 2019/97

Arbetsform:
Tidsbegränsad anställning

Placering:
Akademin Valand

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fem år

Omfattning: 100 %
Placering: Akademin Valand, Göteborg
Tillträde: snarast

Om oss

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Akademin Valand och HDK – Högskolan för design och konsthantverk bildar tillsammans med Högskolan för scen och musik Skandinaviens största konstnärliga fakultet, med en unik bredd av konstnärlig utbildning och forskning. Institutionerna ligger centralt placerade i Göteborg och har ett nära samarbete med aktörer inom det lokala och regionala kulturlivet samt ett brett internationellt nätverk och många internationella samarbetspartners. Mer om Akademin Valand och HDK på respektive institutions hemsida.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Head of Unit for Fine Arts and Crafts

Diary id:
PAR 2019/97

Employment level:
Time limited employment (temporary)

Location:
Valand Academy

Apply by:
2019-03-07

Employment type: Temporary employment, five years
Extent: 100 %
Placing: Akademin Valand, Gothenburg
Last date for applications: 07-03-2019
Start: Soonest possible

In January 2020, Valand Academy and the Academy of Design and Crafts (HDK) at the University of Gothenburg will merge to form a completely new Department of Fine Arts and Design. We are now seeking a visionary Head of Unit to lead the new Unit for Fine Arts and Crafts and develop cooperation between the two subject areas.

Over the next few years, the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts will implement a change project with the aim of creating an attractive work, education and research environment for future students, employees and collaboration partners. When Valand Academy and HDK merge in 2020 and form a new Department of Fine Arts and Design, a new Unit for Fine Arts and Crafts will be formed from the current Unit for Fine Arts within Valand Academy and the Unit for Arts and Crafts, currently within HDK.

Valand Academy and HDK are currently seeking a Head of Unit to lead the Unit for Fine Arts and – from January 2020 – the new merged Unit for Fine Arts and Crafts. As Head of Unit, you will play a key role developing and managing the unit before, during and after the merger.

Read more about the change project Konst 2025 (in Swedish only) on the Faculty of Fine Applied and Performing Arts website

Tasks

The focus of this position will be on developing and managing the unit through the merger and through the change project Konst 2025. The tasks of the Head of Unit include: driving the change and development projects; participating in the management team, managing and supporting the teaching staff; and coordinating the activities of the Unit with the rest of the University and with external collaboration partners.

From 2020, the Head of Unit will have delegated human resources and budget responsibilities for approximately 30 employees (teachers, researchers, doctoral students and teaching assistants) at the new Unit for Fine Arts and Crafts. Management is planned to constitute 80% and skills development 20% (both % as full-time meaning 100%).

During 2019, the management portion of this position will be 55% of full-time. The remaining time will be allocated as 20% of full-time for skills development and 25% for other tasks. The staff consists of approximately 15 full-time and part-time employees.

Eligibility

This position demands experience of and a demonstrated ability to manage staff and activities and to successfully drive change processes. In addition, it requires experience of developing and delivering artistic or curatorial projects and experience of teaching and developing programmes of study, including course content and forms of examination.

Applicant assessment criteria

Special emphasis will be placed on managerial experience and a documented ability to manage staff and activities and the ability to successfully drive change processes.

Emphasis will be placed on teaching skills and artistic skills, where the following criteria in particular will be taken into account:

  • Documented experience of developing and delivering artistic and/or curatorial projects
  • The ability to manage and facilitate collaboration and group processes involving the arts and artists
  • Documented experience of teaching in higher education contexts and experience in developing programmes of study, course content and forms of examination
  • Experience in developing programmes of study in interdisciplinary contexts

In addition, the personal suitability and administrative capacity of the applicant will be taken into account in assessing the appropriatness of the applicant for the position.

The University environment is primarily Swedish-speaking, but the Unit for Fine Arts is in part international, which means you will need to be able to lead others and communicate in Swedish/Scandinavian and English, orally and in writing. If you do not speak Swedish, Swedish language courses will be offered to you.

If you have not completed a course of study in higher education teaching and learning, you will be expected to complete such a course or alternatively to validate equivalent skills that you may have.

Position

The position is a fixed-term appointment for five years with the possibility of extending for a further five years. The title of the position is Lecturer in Artistic Practice. The University of Gothenburg allows you to seek promotion.

The position is located at Valand Academy during 2019 and thereafter at the new Department from 2020.

Appointment procedure

Apply for this position via the University of Gothenburg recruitment portal by clicking on the “Apply” button.

As an applicant, you are responsible for ensuring that your application is complete in accordance with the job advertisement and that the University receives your application no later than on the last date for applications. Any publications, written works, etc., that cannot be attached digitally can be sent by mail in triplicate citing the reference number to:
University of Gothenburg
Attention:

Therese Vestlund
Valand Academy
Box 132
SE-405 30 Gothenburg
Sweden

Those who review applications and interview applicants may come from different countries which means that, as required, applications will be translated. The selection process may include interviews, tests and verification of references provided.

Contact details for the position

Troels Degn Johansson
031-7862231
troels.degn.johansson@gu.se

Therese Vestlund, personalhandläggare
031-7865109
therese.vestlund@akademinvaland.gu.se

Fackliga organisationer

Union representatives at the University of Gothenburg can be found here: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Last date for applications 07-03-2019. 

APPLY

About us

Together with the Academy of Music and Drama, Valand Academy and the Academy of Design and Crafts (HDK) form Scandinavia’s biggest Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, offering a uniquely broad artistic education and research. These departments are centrally located in Gothenburg and collaborate closely with actors in the local and regional cultural life as well as having a wide-ranging international network and many international collaboration partners. Read more about Valand Academy and HDK on their respective websites.

Annonce
Henter jobs...