JOBSCENEN - Lektor med uddannelsesansvar
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 november 2019

Lektor med uddannelsesansvar

Den kunstneriske bacheloruddannelse i musical i Fredericia.  

English version below

Den Danske Scenekunstskole søger en lektor med uddannelsesansvar til den kunstneriske bacheloruddannelse i musical i Fredericia.

Som uddannelsesansvarlig i musical får du ansvar for udvikling af fagområdet og for at tegne den kunstneriske og pædagogiske linje. Uddannelsen har gennem de sidste år opbygget et solidt fagmiljø med en fast underviserstab og en sammenhængende kunstnerisk/pædagogisk linje, og vi forventer du bidrager til videreudviklingen af denne.

Du får ansvar for håndtering og tilrettelæggelse af udviklingen og revision af studieordning, akkreditering, praktikker og produktioner, samt planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, eksaminer og den kontinuerlige undervisning i tæt samarbejde med studieansvarlig og studiekoordinator i Fredericia. Du skal desuden bidrage til udviklingen af uddannelsens kerneområder gennem pædagogisk og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

For at sikre den tætte forbindelse mellem undervisning og kunstnerisk praksis forventer vi, at du er en fagligt respekteret skuespiller/musicalperformer med stærke undervisningskompetencer, eller at du er en fagligt respekteret sceneinstruktør, med relevant erfaring med musical og med undervisning på kunstneriske uddannelser. Det vil være en fordel, hvis du kan dække undervisning på det dramatiske fagområde. Vi lægger stor vægt på, at du har solid erfaring med musicalfagets arbejdsområder og de mange forskelligartede arbejdsfællesskaber, man indgår i på det scenekunstneriske område.
Desuden har du ansvar for den daglige drift af administrationen og uddannelsen i musical; både i forhold til budget, økonomi og personale.

Du bliver et vigtigt samlingspunkt for uddannelsens undervisere og skal kunne indgå i passioneret faglig dialog, hvor de studerendes udvikling er i fokus. Uddannelsen er lokaliseret i Fredericia, hvor du vil have tjenestested. Der må påregnes aften og weekendarbejde på adressen, og vi lægger vægt på, at du er nærværende og til rådighed for de studerende i Fredericia. Derudover forventer vi, at du vil medvirke til at skabe et godt samarbejde med centrale aktører i musicalbranchen, herunder Fredericia Teater.

Det er samtidig væsentligt, at du vil gå forrest i ambitionen om at skabe et godt samarbejde mellem musicaluddannelsen og de øvrige uddannelser på Den Danske Scenekunstskole i henholdsvis Odense, Nykøbing Sjælland, Aarhus og København. Du vil derfor skulle arbejde tæt sammen med den gruppe af undervisere og medarbejdere, der tegner de andre uddannelser. Bacheloruddannelserne i musical og skuespil ledes af Scenekunstskolens prorektor Peder Dahlgaard. Det er afgørende, at du kan bidrage aktivt til det faglige samarbejde mellem uddannelserne og se mulighederne for udvikling i den kontekst. Derfor forventer vi, at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og at du kan begå dig i et kunstnerisk læringsmiljø, hvor der tillige er fokus på tværgående samarbejde mellem afdelinger og fagligheder.

STILLINGSTITEL
Lektor med uddannelsesansvar musical.

ARBEJDSOPGAVER
Som lektor med uddannelsesansvar får du ansvar for:

 • Kunstnerisk og pædagogisk ansvar for bacheloruddannelsen i musical (Fredericia).
 • Administration og drift på bacheloruddannelsen i musical
 • Personaleledelse og faglig ledelse samt koordinering af fastansatte og eksterne undervisere
 • Udvikling og tilrettelæggelse af undervisning på bacheloruddannelsen
 • Undervisning og vejledning på bacheloruddannelsen
 • Tilrettelæggelse af forelæsninger og workshops med internationale gæsteundervisere.
 • Egen kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.
 • Styrke og vedligeholde de internationale samarbejdsrelationer
 • Ansvar for kommunale forpligtigelser ift. Fredericia Kommune, sponsoraftaler etc.

Opgaverne aftales og løses i samarbejde med uddannelsesleder Peder Dahlgaard.

KVALIFIKATIONER
I ansættelses- og bedømmelsesprocessen lægges der vægt på, at ansøgeren:

 • Er fagligt respekteret skuespiller/musicalperformer, og/eller er fagligt respekteret sceneinstruktør, der har erfaring med undervisning på kunstneriske uddannelser.
 • Har en betydelig erfaring med kunstnerisk praksis og kan bidrage med vigtig kunstnerisk indsigt og erfaring.
 • Har erfaringer med uddannelse af skuespillere/musicalperformere og har en tydelig holdning til den faglige progression på uddannelsen.
 • Har potentiale til at gennemføre og lede kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.
 • Har viden om relevant teori og metode inden for uddannelsens kerneområder og kan sætte sin viden i relation til de studerendes udvikling og til andre af Scenekunstskolens fagområder.
 • Har gode sprogkundskaber i tale og skrift
 • Har evnen til at læse/tale et skandinavisk sprog eller viljen til at lære dansk.

Rektor nedsætter et bedømmelsesudvalg, der vurderer om ansøgerne lever op til de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget og stillingsstrukturen.

ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn, pension og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Stillingen er omfattet af ”Stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Den Danske Scenekunstskole under Kulturministeriet” af 6. september 2018. Stillingen er tidsbegrænset i 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 år yderligere hvorefter stillingen skal slås op.

For nærmere information om stillingsstrukturen på Den Danske Scenekunstskole, kontakt ledelsessekretær Lars Rosendahl (lr@scenekunstskolen.dk).

Tiltrædelse er 01.03.2020 eller efter aftale.

Personaleansvarlig er prorektor Peder Dahlgaard.

Du har tjenestested på Scenekunstskolens afdeling i Fredericia. Der må påregnes rejseaktivitet i mindre omfang til Scenekunstskolens øvrige adresser i Odense, København, Nykøbing Sjælland og Århus.

ANSØGNING
Ansøgningen skal indeholde:

 • En motiveret ansøgning, som skal rumme en redegørelse for ansøgerens vision for fagområdet.
 • CV (skal rumme en detaljeret oversigt over ansøgerens kunstneriske og pædagogiske virke).
 • Relevante eksamensbeviser og/eller faglige bedømmelser.
 • Undervisningsportfolio med kort redegørelse for ansøgerens pædagogiske erfaringer (max. 3 sider à 2.400 anslag inkl. mellemrum).

Nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen og stillingen kan fås ved henvendelse til ledelsessekretær Lars Rosendahl (lr@scenekunstskolen.dk).

Søg stillingen ved at klikke Apply for position herunder eller via link på Ledige stillinger, og upload din ansøgning og relevante bilag 17. November 2019 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

DDSKS ser forskellighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE
Den Danske Scenekunstskole (DDSKS) er en kunstnerisk højere videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet med uddannelsessteder i Aarhus, Fredericia, Odense, København og Odsherred.
DDSKS tilbyder uddannelser inden for alle aspekter af scenekunst og har omkring 212 fuldtidsstuderende, der arbejder i et tværfagligt studiemiljø, hvor det både er muligt at fordybe sig i sit eget fag og deltage i tværgående projekter, produktioner og forestillinger i forskellige formater.
Derudover tilbyder DDSKS både efter- og videreuddannelse målrettet den professionelle scenekunstbranche.
Find mere information om Den Danske Scenekunstskole, dens uddannelser og studerende på www.ddsks.dk.

 

English version

The Danish National School of Performing Arts is looking for an associate professor to take academic responsibility for the artistic Bachelor’s degree in musical theatre in Fredericia.

As the person responsible for the musical theatre programme, you will be responsible for developing the field and defining the artistic and educational direction of the artistic Bachelor’s degree. In recent years, the programme has established a solid professional environment with permanent teaching staff and a coherent artistic/educational direction, and we expect you to contribute to its further development.

You will be responsible for managing and organising the development and revision of the study programme, accreditation, practices and productions, as well as planning and organising teaching, examinations and continuous training in close cooperation with the person responsible for the overall programme and the programme coordinator in Fredericia. You will also contribute to developing the programme’s core areas through educational and artistic development.

To ensure a close link between teaching and artistic practice, we expect you to be a professionally respected actor/musical performer with strong teaching skills, or a professionally respected stage director with relevant experience in musical theatre, as well as in teaching at artistic institutions. It will be an advantage if you can also cover teaching in the field of drama. We emphasise solid experience in the discipline of musical work, as well as the many diverse work communities that one becomes part of through the performing arts.
In addition, you will be responsible for the daily operation of administration and teaching for the musical theatre programme, in terms of budget, finance and personnel.

You will be the important center of the programme’s teachers and must be able to participate in passionate professional dialogue, where the students’ development is in focus. The programme is located in Fredericia, which will also be your place of work. Both evening and weekend work at the campus can be expected, and we emphasise that you must be present and available to the students in Fredericia. In addition, we expect you to help create a good working relationship with key actors in the musical industry, including Fredericia Theatre.

It is also important that you are willing to spearhead the ambition to create a good working relationship between the musical theatre programme and other programmes at the Danish National School of Performing Arts in Odense, Nykoebing, Aarhus and Copenhagen. Therefore, you will be working closely with teachers and staff representing the other programmes. The Bachelor programmes in musical theatre and acting are managed by the Danish National School of Performing Arts’ prorector Peder Dahlgaard. You must be able to contribute actively to the professional cooperation between programmes and see the possibilities for development in this context. Therefore, we expect you to have good collaboration and communication skills and to be able to conduct yourself well in an artistic learning environment where the focus is also on cooperation across departments and disciplines.

JOB TITLE
Associate professor responsible for the musical theatre programme.

TASKS
As the associate professor responsible for the teaching programme, you will be responsible for:

 • Artistic and pedagogical responsibility for the Bachelor’s degree in musical theatre (Fredericia).
 • The administration and operation of the Bachelor’s degree in musical theatre
 • Managing personnel and specialists, and coordination of permanent and external teachers
 • The development and organisation of teaching for the Bachelor’s programme
 • Teaching and guidance for the Bachelor’s programme
 • Organising lectures and workshops with international guest lecturers.
 • Your own artistic and educational development.
 • Municipal obligations within Fredericia Municipality, sponsorships, etc.
 • Strengthen and maintain international partnerships and relationships

The tasks are agreed and addressed in cooperation with prorector Peder Dahlgaard.

QUALIFICATIONS
In the recruitment and evaluation process, it is emphasised that the applicant:

 • Is a professionally respected actor/musical performer, and/or professionally respected stage director with experience of teaching artistic programmes.
 • Holds considerable experience in artistic practices and can provide important artistic insight and experience.
 • Has experience of training actors/musical performers, as well as a clear position on the academic progression of the programme.
 • Has the potential to implement and manage artistic and educational development activities.
 • Has knowledge of relevant theory and methods within the programme’s core areas and can use this knowledge in relation to the students’ development and to other disciplines at the Danish National School of Performing Arts.
 • Has good linguistic skills, both spoken and written.
 • Is able to read/speak a Scandinavian language or has a willingness to learn Danish.

The Rector will appoint an assessment committee who will asses whether the candidates meet the qualifications stipulated in the job advertisement and job structure.

CONDITIONS OF EMPLOYMENT
Wages, pensions and employment are subject to the collective agreement between the Ministry of Finance and The Danish Confederation of Professional Associations (Akademikerne).

The position is subject to the “Job structure for artistic/academic staff at the Danish National School of Performing Arts under the Ministry of Culture” from 6th September 2018. The position is time-limited to 4 years and may be extended for another 2 years, after which the position must be posted again.

For more information about the employment structure at the Danish National School of Performing Arts, contact management secretary Lars Rosendahl (lr@scenekunstskolen.dk).

Start date is 1st March 2020 (or by agreement).

Head of staff is prorector Peder Dahlgaard.

Your place of employment will be the Danish National School of Performing Arts in Fredericia. To a minor extent, travel must be expected to the Danish National School of Performing Arts’ other campuses in Odense, Copenhagen, Nykoebing and Aarhus.

APPLICATION
The application must include:

•    A cover letter, including the applicant’s vision for the musical field.
•    A CV (must contain a detailed breakdown of the applicant’s artistic and educational activities).
•    Relevant qualifications and/or professional assessments.
•    A teaching portfolio with a brief account of the applicant’s teaching experience (max. 3 pages at 2,400 characters incl. spaces).

Details of the application process and the position can be obtained from management secretary Lars Rosendahl (lr@scenekunstskolen.dk).

Apply for the position by clicking Apply for position for the position below or via the link under Vacancies, and upload your application and relevant appendices by 17th November 2019 at 23:59 CET.

Applications received after this time will not be considered.

The Danish National School of Performing Arts considers diversity a strength and encourages all qualified applicants to apply regardless of age, gender, religion or ethnicity.

THE DANISH NATIONAL SCHOOL OF PERFORMING ARTS
The Danish National School of Performing Arts (DDSKS) is an institution of artistic further education under the Ministry of Culture, with campuses in Aarhus, Fredericia, Odense, Copenhagen and Odsherred.
DDSKS offers education in all aspects of the performing arts and has approximately 212 full-time students who work in an interdisciplinary learning environment where it is possible to immerse yourself in your own subject and to participate in interdisciplinary projects, productions and performances of various formats.
In addition, DDSKS provides further and continuing education targeted at the professional performing arts industry.
Find more information about The Danish National School of Performing Arts, its programmes and students at www.ddsks.dk.

SØG STILLINGEN

 

 

Kilde: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=126169&DepartmentId=7204&MediaId=5&fbclid=IwAR0X5mJiTa3AohMKSclknDjNFh7MDqiM7M_w3U5oyhMW6yjptTX1zPyxiBY
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...