Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 oktober 2018

Lektorat i kunsthistorie

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler , KBH

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en engageret kunstner eller teoretiker med viden om samtidskunst til et lektorat i kunsthistorie og -teori til Institut for Kunst, Skrift og Forskning på Billedkunstskolerne til start 1. januar 2019.

Institut for Kunst, Skrift og Forskning (IKSF) varetager skolens teoretiske og historiske undervisning på BFA og MFA og har desuden ansvaret for forskning og KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed). IKSF danner derudover rammen for omkring 10 akademiske forskere, et bibliotek og Billedkunstskolernes Forlag. IKSF blev dannet i 2015 og underviser på årsbasis ca. 2/3 af skolens studerende i primært kunsthistorie, teori, undersøgende praksis og skrift på tværs af alle årgange. Det er en afdeling i udvikling med et livligt hverdagsmiljø, der oplever stigende interesse fra både individuelle studerende og forskere samt forskningsinstitutioner nationalt som internationalt.

Om stillingen

Som lektor i kunsthistorie og teori har du det overordnede ansvar for kunsthistorieundervisning og programkoordinering af IKSFs undervisning og evaluering. Du vil indgå som en central del i den daglige hverdag på instituttet med opgaver af både praktisk, strategisk og profilskabende karakter i tæt samarbejde med instituttets leder. Herunder vil du også blive involveret organisatorisk i instituttets forskningsarrangementer.

I stillingen indgår kunstnerisk forskning og/eller akademisk forskning, der tager udgangspunkt i eget kunstneriske og/eller teoretiske virke. I forbindelse med egen forskning kan du benytte skolens laboratorier og bibliotek og du vil indgå i det fælles forskningsmiljø og deltage i skolens interne forskningsaktiviteter.

Lektoren indgår i det samlede fakultet på Billedkunstskolerne og kan indgå i det fælles arbejde vedr. uddannelsens daglige drift (Studienævnet).

Arbejdsopgaver

Lektorens opgave på IKSF er primært undervisning, vejledning og intern koordinering. Du vil undervise i kunsthistorie på første år af BFA-uddannelsen. Sammen med institutlederen står lektoren for den overordnede tilrettelæggelse af instituttets undervisning. Tilrettelæggelsen understøttes af studieadministrationen.

I tilrettelæggelsen af undervisningen og i den kunsthistoriske undervisning forventes det, at lektoren tager højde for de studerendes forskellige praksisser både kunstnerisk og tematisk og er i stand til at skabe kunstneriske, teoretiske og historiske perspektiver på disse praksisser. Desuden forventes det, at undervisningen tager udgangspunkt i en bred, engageret og international viden om samtidskunsten, specifikt den undersøgende praksis eller kunstnerisk forskning. Som lektor fordres derfor en nysgerrighed og en åbenhed over for de forskellige emner, de studerende interesserer sig for.

Undervisning i kunsthistorie foregår på dansk.

Intern koordinering vil, udover undervisningskoordinering, ofte være af de forskningsrettede aktiviteter og internationale forskningssamarbejder, der har som formål at styrke forskningsmiljøet internt og åbne skolens forskningsmiljø op udadtil.

Om Billedkunstskolerne

Billedkunstskolerne er den fælles betegnelse for den 6-årige billedkunstneriske uddannelse. Uddannelsen består af en 3-årig BFA og en 3-årig MFA. Udover IKSF er uddannelsen struktureret som følger:
BFA skolen, som er det samlede BFA program, og 4 professor skoler MFA, som udgør det samlede MFA program. Skolerne er rettet mod den kunstneriske undervisning gennem personlig vejledning, gruppeorienteret vejledning (gruppekritik), workshops, præsentation og kritik.

Undervisningen på skolerne suppleres af undervisningen på Billedkunstskolernes laboratorier, som er kunstnerstyrede laboratorier for teknisk og kunstnerisk vejledning. Undervisningen på laboratorierne (kollektiv og individuel) indgår i BFA og MFA programmerne.

Pædagogisk grundlag

Billedkunstskolernes uddannelser tager udgangspunkt i principperne Student Centered Learning og forskningsbaseret undervisning. På IKSF undervises der forskningsbaseret, det vil sige, at undervisningen tager udgangspunkt i aktuel forskning og foretages af forskere. Der er dog rum til at inddrage de studerende i planlægningen af undervisningen inden for den forskningsbaserede ramme. Institutleder og lektoren sammenfatter programmet i en semesterplan (understøttet af studieadministrationen), der publiceres før semesterstart.

Vidensgrundlag

Billedkunstskolerne er en højere uddannelse, hvis vidensgrundlag baserer sig på akademisk forskning, kunstnerisk forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. Der er tale om et såvel praksisorienteret/materielt som teoretisk vidensgrundlag.

Kvalifikationer

 • For at kunne komme i betragtning til stillingen, forudsættes det:
 • At ansøgeren har dokumenteret forskning på internationalt niveau i form af en ph.d.-grad eller på anden måde har videre- eller nyudviklet fagområdet, udøvet original kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højt internationalt niveau eller har en betydelig kunstnerisk eller teoretisk praksis
 • At ansøgeren har et grundlæggende kendskab til kunsthistorie og undersøgende kunstneriske praksisser, herunder kunstnerisk forskning
 • At ansøgeren har undervisningserfaring fra tilsvarende uddannelser
 • At ansøgeren selv er i stand til at undervise med udgangspunkt i en historisk og teoretisk viden om international kunsthistorie i en samtidig sammenhæng med indblik i traditionel kunsthistorie såvel som postkoloniale og kønsmæssige aspekter
 • At ansøgeren er i stand til at vejlede studerende på individuel basis eller gruppebasis og har forståelse og empati for det enkelte individ
 • At ansøgeren naturligt påtager sig ansvar for skolens såvel som IKSFs profil og studerende
 • At ansøgeren kan indgå i Billedkunstskolernes fælles mål og deltage i Billedkunstskolernes forsatte udvikling og profilering
 • Et stort engagement og lyst til at undervise
 • Evne til at samarbejde både internt og eksternt
 • Erfaring med at organisere, projektlede og nå deadlines
 • Solide danskkundskaber og gode engelskkundskaber

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en tidsbegrænset stilling, der besættes for en periode af 6 år. Stillingen er på 60 %, hvilket svarer til 22,5 timer om ugen, heraf er 20 % forskning.

Arbejdstiden fordeles forventeligt med 3 dage ugentligt (i forbindelse med afvikling af forskningsarrangementer eller andet må der beregnes flere dage).
Der afholdes ferie i juli og imellem jul og nytår og påske.
Undervisningen løber fra 1. oktober til 31. juni.

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikerorganisationerne for akademikere i staten.

Ansættelsesprocedure

Behandling af ansøgninger sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af to fakultetsansatte fra Billedkunstskolerne samt et eksternt medlem. Billedkunstskolerne orienterer ansøgerne om bedømmelsesudvalgets sammensætning. Bedømmelsesudvalget vurderer, om ansøger opfylder de kvalifikationskrav, som er angivet i stillingsopslaget og udarbejder en skriftlig vurdering, som ansøger modtager. Efter høringsfristens udløb videresendes ansøgningerne til rektor.

Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg bestående af rektor, en professor, en lektor samt to studenterrepræsentanter. Herefter indkaldes til samtaler.
Processen forventes at tage 2-3 måneder.

Ansøgning

Skriftlig ansøgning skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest kl. 12:00 den 22. oktober 2018. Stillingen søges via Statens eRekruttering – følg dette link for at søge stillingen.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En motiveret ansøgning med dokumenteret kunstnerisk eller teoretisk praksis (portefølje og CV)
 • Dokumentation for uddannelse
 • Dokumentation for undervisningserfaring og eksempel på et undervisningsforløb, ansøger har udført eller kunne tænke sig at udføre indenfor kunsthistorisk undervisning
 • En beskrivelse af ansøgers pædagogiske og organisatoriske kvalifikationer

Alle ansøgere uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold opfordres til at søge.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte institutleder Sidsel Nelund på sidsel.nelund@kunstakademiet.dk eller telefon 33 74 46 20.

Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på www.kunstakademiet.dk

Kilde: https://kunstakademiet.dk/da/kontakt/ledige-stillinger
Annonce
Annonce

Mix og mastering

kursus
7 novKøbenhavn

Tag kontrol over dine egne produktioner

Læs mere
Henter jobs...