Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 januar 2019

organist

Præstevang Kirke, Hillerød

Præstevang Kirke, Hillerød Provsti, Helsingør stift

Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse

Stillingsstørrelse: 37 timer

Ansøgningsfrist: onsdag den 16. januar 2019

Stillingen som organist ved Præstevang Kirke er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019, eller snarest muligt herefter.

Præstevang sogn i Hillerød er et stort bysogn under spændende udvikling og med bred folkelig tilslutning. Kirken lægger vægt på en nutidig forkyndelse af kristendommen med blik for, hvordan den værdifulde tradition i gudstjenesten omsættes meningsfuldt for menigheden gennem ord og musik. Såvel klassiske som moderne salmer og nyere musik indgår i kirkens gudstjenesteliv.

Præstevang Kirke lægger vægt på et højt musikalsk niveau og er åben for nye tiltag. Vi søger en DOKS-organist, der vil videreføre og udvikle den gode og varierede musikalske tradition, vi har i kirken.

Vi søger en organist, der

  • med højt fagligt niveau og indlevelse kan udfolde orglets mange muligheder til at understøtte gudstjenestens budskab og menighedens salmesang
  • vil være aktivt medskabende i kirkens liv og samarbejdet med kirkens præster og medarbejdere, herunder de to konservatorieuddannede kirkesangere
  • selvstændigt kan planlægge, gennemføre og koordinere kirkens koncerter
  • er innovativ og vil indgå i udvikling af nye aktiviteter i samarbejde med provstiets øvrige organister, herunder Orgelsafari og fælles korarbejde, og på sigt indgå i samarbejde med SangCenter Nordsjælland
  • har baggrund for og lyst til at arbejde med orgelelever, så glæden ved orgelmusik sikres fremover.

Vi tilbyder:

  • en velfungerende arbejdsplads med gode rammer for udfoldelse af det musikalske liv, engagerede præster, medarbejdere og menighedsråd
  • gode kontorfaciliteter og mulighed for personlig og faglig udvikling

Ansættelsesområdet er ved Præstevang Kirke og ved kapeller (primært Skansekirkegårdens kapel) samt sognets plejehjem. Ligeledes er der pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder (samarbejdsaftale om gensidig dækning ved løse fridage m.v. mellem 7 menighedsråd – aftale kan udleveres).

Orglet i Præstevang Kirke er bygget i 1962 af Frederiksborg Orgelbyggeri og har 24 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Instrumentet er velvedligeholdt og er i 2009 omintoneret af Carsten Lund.

Der findes endvidere et godt flygel i kirken og klaver i menighedslokalerne.

Orglet i Skansekapellet er bygget i 1967 af Frederiksborg Orgelbyggeri.

Det er et velklingende instrument på 17 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

Se venligst www.praestevang.dk for nærmere oplysninger om kirken og vores profil.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Anne Boye, Æblehaven 20, 3400 Hillerød, tlf. 2928 7776 eller 4824 7476.

Ansøgningen med relevante bilag sendes enten pr. post til: Præstevang Sogns Menighedsråd v/formand Annette Dragsdahl, Tamsborgvej 2, 3400 Hillerød, (mærket ”Ansøgning”) eller pr. e-mail: 7417fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 16. januar 2019.

Prøvespil og ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 29. og onsdag den 30. januar – begge dage i tidsrummet kl. 15:00 til 20:30.

Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer.

For den, der ansættes i stillingen, indhentes børneattest.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. og 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. og 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøger, der er kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister), aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.689,07 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

5-dages sangkursus i ESTILL modellen

kursus
1 julKøbenhavn

Kom på sommerkursus med DMF tilskud

Læs mere
Henter jobs...