Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 3 juni 2019

Professor i klaver og kammermusik

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Kbh.

Ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opslås en deltidsstilling som professor
i klaver og kammermusik til besættelse efter nærmere aftale.

Stillingen

Den kommende professor skal varetage undervisning af pianister i hovedfaget og i
kammermusik indtil det højeste niveau. Det forudsættes, at professoren i et tæt
samarbejde med de øvrige undervisere, konservatoriets forskellige fora samt rektor
medvirker aktivt til at udvikle klaveruddannelserne. Dette gælder både
uddannelsernes solistiske elementer og kammermusikken, men også andre
elementer og fag inden for hovedfagskomplekset, som sigter yderligere mod at
fremme de studerendes muligheder for at honorere arbejdsmarkedets forskellige
krav.

Stillingen omfatter tillige administrative forpligtelser i forbindelse med tilrette-
læggelsen af undervisning, studieplaner, prøveplaner samt medvirken ved
eksaminer o. lign. Det forventes, at professoren påtager sig medansvaret for faglig
og pædagogisk ledelse og udvikling. Der indgås nærmere aftale om at bidrage til
konservatoriets videngrundlag, herunder kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)
og pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV). Arbejdstiden tilrettelægges efter
aftale med rektor.

Kvalifikationer

Der foretages en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer, hvori der lægges
vægt på:

  • Omfattende kunstnerisk virke som pianist og kammermusiker på internationalt
    niveau
  • Undervisningserfaring med uddannelse af pianister indtil det højeste niveau
  • Selvstændig kunstnerisk og/eller pædagogisk udviklingsvirksomhed på
    internationalt niveau
  • Evne til at samarbejde med andre personalegrupper på tværs af organisationen

Ansøgning, CV, eksamensbeviser m.v. indsendes elektronisk. Øvrigt materiale vedr.
kunstnerisk virksomhed, KUV, PUV og undervisningserfaring, som ansøgeren
ønsker, skal indgå i bedømmelsen, kan enten indsendes elektronisk eller indsendes
separat pr. post i fem eksemplarer (bøger, CD’er m.v.). Indsendt materiale kan ikke
forventes returneret. Den samlede ansøgning skal belyse og dokumentere de
nævnte kvalifikationer samt indeholde en nærmere redegørelse for, hvilke
personlige og faglige mål ansøgeren har for varetagelsen af stillingen. Forslag til
konkrete projekter inden for KUV og PUV kan medsendes.

Konservatoriet er en højere videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution med
international profil, hvor det er naturligt, at alle ansatte også kan varetage under-
visning på engelsk. Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor
alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Bibeskæftigelse vil være muligt i det omfang, at det er foreneligt med ansættelsen
på DKDM.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår og er klassificeret i lønramme 37, hvor
lønnen pr. 1. april 2019 udgør kr. 565.341 årligt på fuld tid. Hertil kommer pension
og evt. personligt tillæg.

Stillingen besættes på halv tid for en tidsbegrænset periode på fem år med mulig-
hed for forlængelse i op til tre år. Ansættelse sker i henhold til Kulturministeriets
bekendtgørelse 1123 af 22. august 2018 om ansættelse af kunstnerisk/
videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kultur-
ministeriet og stillingsstrukturen for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved
visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Nærmere information findes på www.dkdm.dk eller fås ved henvendelse til
rektor Bertel Krarup på tlf. +45 72 26 72 26.Ansøgning stiles til rektor og skal være
konservatoriet i hænde senest mandag den 3. juni 2019 kl. 12.00.

Om Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er Danmarks største og ældste
uddannelsesinstitution for klassiske musikere og musikpædagoger omfattende
bachelor- og kandidatuddannelser samt en overbygningsuddannelse i solistklassen.
Konservatoriet har en stærk international profil og samarbejder med en række af
de bedste konservatorier i verden. Konservatoriet har tilknyttet ca. 400 studerende,
50 fastansatte lærere, 30 teknisk-administrative medarbejdere og mere end 120
timelærere. Musikkonservatoriet har en bevilling på ca. 92 mio. kr.

søg stilling

Kilde: dkdm.dk
Annonce
Annonce

Musiker på Facebook

kursus
19 novKøbenhavn
20 novAarhus

Få styr på din kunstnerside, få nye følgere og kommuniker med dine fans!

Læs mere
Henter jobs...